Oplossings vir Suid-Afrika se platteland

Tue Feb 20, 07:30 - Wed Feb 21, 16:30

Nampo-park, Bothaville

ABOUT

Die geleidelike agteruitgang van landelike Suid-Afrika getuig van die breër maatskaplike probleme in Suid-Afrika. Van onderwys tot gesondheid; paaie tot watervoorsiening; maatskaplike samehorigheid tot indiensneming – as dit ’n Suid-Afrikaanse probleem is, is dit waarskynlik erger in die landelike gebiede van ons uitgestrekte platteland.

 

Dit word verder aangeblaas deur swak munisipale bestuur en ’n skrikwekkende tekort aan vaardighede. Selektiewe wetstoepassing vererger ’n reeds benarde situasie.

 

Hoe maak ons seker dat plattelandse gemeenskappe nie net oorleef nie, maar ook floreer?

 

Suid-Afrika se verval kan eenvoudig nie langer geduld of bekostig word nie. Dit is waarom Landbouweekblad en Senwes op 20 en 21 Februarie die konferensie met die tema ‘Oplossings vir Suid-Afrika se platteland’ op Nampo-park, Bothaville, aanbied.

 

Gegrond op die formaat van Landbouweekblad se hoogs suksesvolle Bela-Bela-grondberaad in 2018, sal die suksesvolste gevallestudies van waar gewone Suid-Afrikaners besig is om beter gemeenskappe op te bou, ten toon gestel word.

 

Sprekers sluit in:


 • Judy Stuart, eens ’n melkboer en nou aan die stuur van Future Farmers wat behoeftige swart kinders oplei om wêreldklasplaasbestuurders te word.
 • Jaco Breytenbach, ’n boer en ook nou betrokke by die Bethlehem-sekuriteitsforum, wat bestuur word vanaf die beheersentrum in Bethlehem, en wat se ekstensiewe netwerk sekuriteitskamers regoor die Oos-Vrystaat een van die suksesvolste teenmisdaadprojekte is wat nog deur boere geloods is.
 • Lion du Plessis, ’n boer van Ermelo en die stigter van Children @ Play wat verskeie projekte van stapel stuur om kinders uit arm huishoudings te help.
 • Pastoor John Mathuhle, voorsitter van die Senekal-Matwabeng-gemeenskapsforum. Hy was een van die mense wat ’n belangrike rol gespeel het om Senekal te lei van onrus tot baken van hoop.
 • Willie Jones, ’n sakeman en nou betrokke by die herstel van Koster se wateraanleg.
 • Chris Bosch, uitvoerende hoof van Rural Maintenance, wat ‘n sonplaas opgerig het om elektrisiteit aan Frankfort te voorsien.
 • Augusta Brandt, verhoudingsbestuurder by Bonnievale 418, oor die suksesse van die Jakes Gerwel- Tegniese Skool.


Deur meer as 60 sleuteldeelnemers saam te bring en suksesverhale van opheffing en hoop te deel, wil ons Suid-Afrikaners inspireer om die bul by die horings te pak en seker te maak landelike Suid-Afrika oorleef nie net nie, maar floreer.

 

Kaartjies: R1 750 (BTW ingesluit, dié bedrag sluit in die konferensie, etes en verversings op albei dae, ’n aandgeselligheid op die eerste aand, en alle inligtingsessies). Jy kry ook 12 maande se toegang tot Landbou.com ter waarde van R1 800.


Die konferensie begin Dinsdagoggend om 08:00 en sluit af met aandete wat om 18:00 bedien word. Woensdagoggend begin die program om 08:00. Die konferensie sal teen 16:00 klaar wees.


Besighede/instansies kan ook ’n tafel vir TIEN mense koop teen R15 000. Stuur ’n e-pos na [email protected] indien jy belangstel.


Navrae: [email protected]

ENGLISH

The gradual decline of rural South Africa is indicative of broader social issues in the country. From education to healthcare, roads to water supply, social cohesion to employment – if it's a South African problem, it's likely worse in the rural areas of our vast countryside.

This is further exacerbated by poor municipal management and a frightening shortage of skills. Selective law enforcement worsens an already precarious situation.

How do we ensure that rural communities not only survive but also thrive?

South Africa's decline can simply no longer be tolerated or afforded. That is why Landbouweekblad and Senwes will host a conference on February 20 and 21 with the theme 'Solutions for South Africa's countryside' at Nampo Park, Bothaville.

Based on the format of Landbouweekblad's highly successful Bela-Bela land conference in 2018, the most successful case studies of ordinary South Africans working to build better communities will be showcased.

Speakers include:

 • Judy Stewart, once a dairy farmer and now at the helm of Future Farmers, which trains needy black children to become world-class farm managers.
 • Jaco Breytenbach, a farmer and also involved in the Bethlehem Security Forum, managed from the control center in Bethlehem, and whose extensive network of security chambers throughout the Eastern Free State is one of the most successful anti-crime projects ever launched by farmers.
 • Lion du Plessis, a farmer from Ermelo and the founder of Children @ Play, with various projects to help children from poor households.
 • Pastor John Mathuhle, chairman of the Senekal-Matwabeng community forum. He was one of the people who played a crucial role in leading Senekal from unrest to a beacon of hope.
 • Willie Jones, a businessman and involved in the restoration of Koster's water facility.
 • Chris Bosch, CEO of Rural Maintenance, who established a solar farm to provide electricity to Frankfort.
 • Augusta Brandt, relationship manager at Bonnievale 418, on the successes of the Jakes Gerwel Technical School
By bringing together more than 60 key participants and sharing success stories of upliftment and hope, we aim to inspire South Africans to take the bull by the horns and ensure that rural South Africa not only survives but flourishes.

Tickets: R1 750 (VAT included, this amount includes the conference, meals and refreshments on both days, an evening event on the first night, and all information sessions). You also get 12 months' access to Landbou.com worth R1 800.

Businesses/institutions can also purchase a table for TEN people at R15 000. If you are interested send an email to [email protected].

The conference starts on Tuesday morning at 08:00 and concludes with dinner served at 18:00. The program resumes on Wednesday morning at 08:00, and the conference will be concluded by 16:00.


Enquiries: [email protected]

DIRECTIONS

Oplossings vir Suid-Afrika se platteland
Nampo-park, Bothaville
R30, Bothaville, 9660
Get Directions