BLWK Jack Human Bewaringslandbouweek 2022 / CAWC Jack Human Conservation Agriculture Week 2022

Tue Aug 2, 08:00 - Wed Aug 3, 08:00

Lord Charles Hotel

ABOUT


JACK HUMAN-WEEK 2022


BEWARINGSLANDBOU – WAARDETOEVOEGING DEUR ERVARING EN NAVORSING

(lesingsdag en praktiese dag)

 

2-3 Augustus 2022

 

Bewaringslandbou Wes-Kaap, die Soil Health Support Centre en Landbouweekblad nooi jou uit na die Jack Human-bewaringslandbouweek.

 

LESINGSDAG

Datum: Dinsdag 2 Augustus 2022

Plek: Nooitgedacht-landgoed, Stellenbosch

08:00-17:00

(Koffie/tee en middagete ingesluit.)

 

Internasionale sprekers

Prof. Stuart Grandy – Mikrobes, organiese materiaal en stikstofvrystelling.

(Professor in grond-biogeochemie en -vrugbaarheid en mededirekteur van die sentrum vir grond-biogeochemie en mikrobiese ekologie, Universiteit van New Hampshire, Verenigde State van Amerika.)

 

Dr. Chloe MacLaren – Die impak van 30 langtermynproewe reg oor die wêreld en wat dit vir die Wes-Kaap beteken.

(Plantekoloog, Rothamsted Research, Engeland.)

 

Dr. Angela Van de Wouw – Swartstamnavorsing en praktiese wenke vir kanola-verbouing.

(Skool vir biowetenskappe, Universiteit van Melbourne, Australië.)

 

Plaaslike sprekers

Pieter en Pieter Janse Gildenhuys (boer met koring, gars, kanola, lusern en skaap by Heidelberg in die Suid-Kaap) – Meer as 30 jaar van bewaringslandbou in die Suid-Kaap.

 

Hannes Botha (boer met lewendehawe en mielies by Carolina in Mpumalanga) – My pad na verminderde insette.

 

Bydraes oor dekgewasse

Produsente oor ’n wye spektrum van gewasse deel hulle ervarings, waarnemings en praktiese raad oor dekgewasse. Hulle gaan praat oor waar hulle tans staan en wat hulle anders wil doen soos hulle vorentoe beweeg. Die sprekers is:

·     Jan du Toit, De Straadt Boerdery, Koue Bokkeveld (appels)

·     Neville van Buuren, Oak Valley Landgoed, Grabouw (appels)

·     Craig Johnson, Nidderdale-plaas, Caledon (appels)

·     Drikus Mouton, Swartvlei Boerdery, Citrusdal (sitrus)

·     Niel Kirsten, JDK Keurfontein, Paarl (tafeldruiwe)

·     Jani Burger, Universiteit Stellenbosch, navorsingsprojek oor dekgewasse by appels en pruime

·     Daan Brink, Fruitmax Agri, basiese beginsels van dekgewasse in boorde

 

PRAKTIESE DAG

Datum: Woensdag 3 Augustus 2022

Plek: Tygerhoek-navorsingsplaas, Riviersonderend

08:00-13:00

(Koffie/tee en middagete ingesluit.)

 

Besigtiging van proewe

·     Regeneratiewe proef – nuwe lewe

·     Saad en invoorbehandeling by koring, kanola en gars

·     Kanola-swartstam-bespuitingsproef en praktiese wenke

·     Lusern – droëlandkultivarproef

·     Stikstofbinding deur verskillende peulplanttipes

·     Dekgewasse as weidings – produksie- en voedingsgehalte en praktiese demonstrasie

 

KAARTJIES

Bespreek op Quicket

·     Lesingsdag en praktiese dag – R650

·     Slegs lesingsdag – R550

·     Slegs praktiese dag – R120

 

KAARTJIES VIR STUDENTE

·     Lesingsdag en praktiese dag (studente) – R350

·     Lesingsdag (studente) – R250

·     Stuur asseblief e-pos aan [email protected]

 

VENNOTE

Bewaringslandbou Wes-Kaap; Wes-Kaapse Departement van Landbou; Soil Health Support Centre; Suid-Afrikaanse Wintergraanbedryfstrust; Landbouweekblad

 

NAVRAE

Program – Dr. Johann Strauss – [email protected]

Kaartjies en fakture – Clint Ockhuis – [email protected]

 

CONGRESS DETAILS IN ENGLISH

JACK HUMAN WEEK 2022


CONSERVATION AGRICULTURE – VALUE ADDITION THROUGH EXPERIENCE AND RESEARCH

(lecture day and practical day)

 

2-3 August 2022

 

Conservation Agriculture Western Cape and the Soil Health Support Centre invites you to the Jack Human Conservation Agriculture Week.

 

LECTURE DAY

Date: Tuesday 2 August 2022

Venue: Nooitgedacht Estate, Stellenbosch

08:00-17:00

(Coffee/tee and lunch included.)

 

International speakers

Prof Stuart Grandy – Microbes, organic material and nitrogen release.

(Professor in Soil Biogeochemistry and Fertility and Co-Director of the Centre of Soil Biogeochemistry and Microbial Ecology, University of New Hampshire, United States of America)

 

Dr Chloe MacLarenThe impact of 30 world long term trials and what it means for the Western Cape.

(Plant ecologist, Rothamsted Research, United Kingdom.)

 

Dr Angela Van de WouwBlackleg research and practical tips for canola production

(School of BioSciences, University of Melbourne, Australia)

 

South African speakers

Pieter and Pieter Janse Gildenhuys (farms with wheat, barley, canola, lucerne and sheep at Heidelberg in the Southern Cape) – Thirty years of conservation agriculture in the Southern Cape.

 

Hannes Botha (farms with livestock and maize at Carolina in Mpumalanga) – My journey with lower inputs.

 

Contributions on cover crops

Producers will discuss a wide variety of crops, and share their experiences, observations and practical advice about cover crops – where they stand in terms of the cover crops and what they will do differently going forward.

·     Daan Brink, Fruitmax Agri, Basic principles of cover crops in orchards

·     Jan du Toit, De Straadt Boerdery, Koue Bokkeveld (apples)

·     Neville van Buuren, Oak Valley Estate, Grabouw (apples)

·     Craig Johnson, Nidderdale Farm, Caledon (apples)

·     Drikus Mouton, Swartvlei Boerdery, Citrusdal (citrus and paastures)

·     Niel Kirsten, JDK Keurfontein, Paarl (table grapes)

·     Jani Burger, Stellenbosch University – Research project on cover crops in apples and prunes

 

PRACTICAL DAY

Date: Wednesday 3 August 2022

Venue: Tygerhoek Research Farm, Riversonderend

08:00-13:00

(Coffee/tee and lunch included.)

 

Trial visits and discussions

·     Regenerative trial – new life

·     Seed and in-furrow treatments in wheat, barley and canola

·     Canola blackleg spray trial and practical tips

·     Lucerne – dryland cultivar trial

·     Nitrogen fixing in different legume crops and pastures

·     Cover crops as pastures – production, feed quality and practical demonstration

 

TICKETS

Book on Quicket

·     Lecture day and practical day – R650

·     Only lecture day – R550

·     Only practical day – R120

 

TICKETS FOR STUDENTS

·     Lecture day and practical day (students) – R350

·     Only lecture day (students) – R250

·     Please send e-mail to [email protected]

 

PARTNERS

Conservation Agriculture Western Cape; Western Cape Department of Agriculture; Soil Health Support Centre; South African Winter Grain Industry Trust; Landbouweekblad

 

ENQUIRIES

Programme – Dr Johann Strauss – [email protected]

Tickets and invoices – Clint Ockhuis – [email protected]

DIRECTIONS

BLWK Jack Human Bewaringslandbouweek 2022 / CAWC Jack Human Conservation Agriculture Week 2022
Lord Charles Hotel
Broadway Blvd & Main Rd, Winston Estate, Cape Town, 7140
Get Directions