BLWK Jack Human-bewaringslandbouweek / CAWC Jack Human Conservation Agriculture Week 2021

calendar
Wed Aug 4, 08:00 - Fri Aug 6, 12:00

CONSERVATION AGRICULTURE – VALUE ADDITION THROUGH EXPERIENCE AND RESEARCH

(webinar and practical days)

 

4-6 August 2021

 

Conservation Agriculture Western Cape and the Soil Health Support Centre invites you to the Jack Human Conservation Agricultural Week.

 

WEBINAR

Date: Wednesday 4 August 2021

Place: Online

(The webinar will be available from Wednesday 4 August at 09:00 until Friday 20 August at 23:00.)

 

PRACTICAL DAY 1

Date: Thursday 5 August 2021

Place: Langgewens Research Farm – 09:00-13:00

Topics:

– Insects and crop rotation

– Join us and search for earthworms

– Practical information about high density grazing with sheep

– Pulses and nitrogen fixation

– Spraying with drones

 

PRACTICAL DAY 2

Date: Friday 6 August 2021

Place: Grabouw – 09:00-12:00

Topic: Cover crops in perennials

 

TICKETS

Buy tickets online on Quicket.

– R120 – webinar and both practical days

– R50 – practical day at Langgewens (light lunch included)

– R50 – practical day at Grabouw (light lunch included)

 

TICKETS FOR STUDENTS

R80 – webinar and both practical days

Please e-mail [email protected]

 

PARTNERS

Conservation Agriculture Western Cape; Western Cape Department of Agriculture; Soil Health Support Centre; Winter Cereal Trust; Landbouweekblad

 

ENQUIRIES

Programme – Dr Johann Strauss – [email protected]

Tickets and invoices – Clint Ockhuis – [email protected]

 

WEBINAR – SPEAKERS AND TOPICS

Glen Rabenberg – Practical applications for improving soil water penetration and carbon sequestration in dry-land agro-ecosystems

Angelo Loi – Inspiring practice change in Mediterranean pasture/crop systems

Robert Harrison – Essential characteristics for legumes suitable for conservation agriculture

Jean-Pierre de Villiers – Regenerative management of vineyards and orchards including the use of sheep and chickens

Matthew Addison – Evaluation of cover crops and mulches in apple and pear orchards

Fred Dupont – Applying regenerative agriculture principles in a fruit farming environment – objectives, progress and challenges

Wilhelm Joubert – Why and how do I start with implementing conservation agriculture?

Ian Cunningham – The economics of cover crops 

Karina Roodt – How do I measure the health of my soil?

Stephanie Midgely – The SmartAgri Plan – the way forward for deeper implementation and impact

4-6 Augustus 2021
 
Bewaringslandbou Wes-Kaap en die Soil Health Support Centre nooi jou uit na die Jack Human-bewaringslandbouweek.
 
WEBINAAR
Datum: Woensdag 4 Augustus 2021
Plek: Aanlyn op die platform Crowdcast.
(Die webinaar sal beskikbaar wees van Woensdag 4 Augustus om 09:00 tot Vrydag 20 Augustus om 23:00.)
 
PRAKTIESE DAG 1
Datum: Donderdag 5 Augustus 2021
Plek: Langgewens-navorsingsplaas – 09:00-13:00
Onderwerpe:
Insekte en wisselbou
Kom soek erdwurms saam met ons
Praktiese inligting oor hoëdrukbeweiding met skape
Peule en stikstofbinding
Bespuiting met hommeltuie

PRAKTIESE DAG 2
Datum: Vrydag 6 Augustus 2021
Plek: Grabouw – 09:00-12:00
Onderwerp: Dekgewase in meerjarige gewasse
 
KAARTJIES
Koop kaartjies aanlyn op Quicket.
R120 – webinaar en albei praktiese dae
R50 – praktiese dag by Langgewens (ligte middagete ingesluit)
R50 – praktiese dag by Grabouw (ligte middagete ingesluit)

KAARTJIES VIR STUDENTE
R80 – webinaar en albei praktiese dae
Stuur asseblief e-pos aan [email protected]
 
VENNOTE
Bewaringslandbou Wes-Kaap; Wes-Kaapse Departement van Landbou; Soil Health Support Centre; Wintergraantrust; Landbouweekblad
 
NAVRAE
Program – Dr. Johann Strauss – [email protected]
Kaartjies en fakture – Clint Ockhuis – [email protected]
 
WEBINAAR – SPREKERS EN ONDERWERPE
  • Glen Rabenberg – Praktiese toepassings om die infiltrasie van water en vaslegging van koolstof te verbeter in droëland-agro-ekostelsels
  • Angelo Loi – Praktiese veranderinge in Mediterreense weidings/gewasstelsels
  • Robert Harrison – Noodsaaklike eienskappe van peulgewasse geskik vir bewaringslandbou
  • Jean-Pierre de Villiers – Herlewingsbestuur van wingerde en boorde, waaronder die gebruik van skape en hoenders
  • Matthew Addison – Evaluering van dekgewasse en bedekkingslae in appel- en peerboorde
  • Fred Dupont – Toepassing van herlewingslandboubeginsels in ’n vrugteboerdery – doelwitte, vordering en uitdagings
  • Wilhelm Joubert – Waarom en hoe begin ek met die toepassing van bewaringslandbou?
  • Ian Cunningham – Die ekonomie van dekgewasse
  • Karina Roodt – Hoe meet ek my grondgesondheid?
  • Stephanie Midgely – Die SmartAgri-plan – die pad vorentoe vir beter toepassing en groter impak

Additional information

Age restriction Family friendly
Refund policy No refunds

Organiser

How can we help?