This event has finished, there are no tickets on sale.
Save This Event

The Event

HOOP VIR LANDBOU

Laat die natuur vir jou geld maak

 

(English text below.)

 

Herlewingslandbou is boere se kostedoeltreffende wapen teen stygende insetkoste en klimaatsverandering, deur natuurlike prosesse weer optimaal te laat funskioneer. Landbouweekblad – saam met die Ottosdal-geenbewerkingsklub en Graan SA – bring wêreldbekende sprekers, kenners en van die beste Suid-Afrikaanse boere (wat al hulle skoolgeld betaal het) byeen vir ’n Suid-Afrikaanse konferensie oor herlewingslandbou, om so hoop te bring vir duisende boere wat in ’n onverbiddelike kosteknyptang vasgevang is.


Hoogtepunte

·     Aanbiedings deur internasionale sprekers en plaaslike kenners;

·     ’n Boerepaneel met van Suid-Afrika se beste boere gaan hul lesse, uitdagings en suksesse deel;

·     Praktiese veldproewe en demonstrasies; en

·     Uitstallings deur verskeie landboumaatskappye.

·     Middagete en aandete op die eerste dag en verversings op albei dae is ingesluit.


Datum en plek

13 en 14 Maart 2019, Ottosdal-skouterrein, Noordwes.


Verblyf op Ottosdal

Bel Herman Kriel (083 776 7610) of Elsie Peens (083 584 2357).


Navrae

Stuur e-pos aan Jacolette Kloppers by [email protected]


Program

HOPE FOR AGRICULTURE

Let nature earn you money

 

Regenerative agriculture is farmers’ cost-effective weapon against rising input costs and climate change, by allowing natural processes to function optimally again. Landbouweekblad – in conjunction with the Ottosdal No-Till Club and Grain SA – is bringing world-famous speakers, experts and some of the best South African farmers (who have already paid their school fees) together for a South African conference on regenerative agriculture, in order to give hope to thousands of farmers who are caught in a relentless vice of cost.


Highlights

·     Presentations by international speakers and local experts;

·     A farmers’ panel featuring some of South Africa’s best farmers will share their lessons, challenges and successes;

·     Practical field trials and demonstrations; and

·     Exhibitions by several agricultural companies.

·     Lunch and dinner on the first day and refreshments on both days are included.


Date and venue

13 and 14 March 2019, Ottosdal showgrounds, North-West.


Accommodation in Ottosdal

Please contact Herman Kriel (083 776 7610) or Elsie Peens (083 584 2357).


Enquiries

E-mail Jacolette Kloppers – jacolette.kloppers@landbou.com


Programme

Keep an eye on Landbou.com. The programme will be e-mailed to all ticket holders.