BLWK Jack Human-bewaringslandbouweek / CAWC Jack Human Conservation Agriculture Week

calendar
Tue Aug 4, 09:00 - Tue Aug 18, 23:45

WEBINAAR – STIKSTOF- EN KOOLSTOFBESTUUR


Bewaringslandbou Wes-Kaap en Landbouweekblad nooi jou uit na die Jack Human-bewaringslandbouweek.


INLIGTING

Datum: Dinsdag 4 Augustus 2020, vanaf 09:00.

Plek: Aanlyn op die platform Crowdcast.

Die webinaar sal van Dinsdag 4 Augustus om 09:00 tot Maandag 10 Augustus om 23:00 besigtig kan word.

Koste: R120.

(R90 vir studente. Stuur e-pos aan [email protected] om hierdie kaartjies te reël.)

Spesiale aanbod: Koop jou kaartjie voor/op 25 Julie en betaal net R95.

Besprekings: Kaartjies is aanlyn te koop op Quicket.


Borg: Atlantic Fertilisers

Vennote: Bewaringslandbou Wes-Kaap; Wes-Kaapse departement van landbou; Landbouweekblad


INHOUD

(Die volledige program en inligting oor die sprekers word binnekort hier geplaas.)


ONDERWERPE VAN LESINGS

Sessie 1 – Koolstof en stikstof

Sessie 2 – Praktiese stikstofbestuur

Sessie 3 – Kanola-siektes

Sessie 4 – Grondbiologie

Sessie 5 – Ekonomie

Sessie 6 – Dekgewasse


PRAKTIESE SESSIES

(Opnames word gemaak op die navorsingsplase Langgewens en Tygerhoek.)

 

·     Herlewingslandbouproewe.

·     Die effek van residu-tipe en enkel-skyfplanters teenoor dubbel-skyfplanters op die produksie van koring, gars en kanola.

·     Wisselbou en dekgewasnavorsing

·     Die effek van saaidigtheid en stikstofpeile op poeieragtige meeldou (witroes) van koring.

·     Plantdigtheid en die toedieningskaal van stikstof wat betref koringproduksie in die Swartland en die Ruêns in die Wes-Kaap.

·     Strategiese grondbewerking en bewaringslandbou.


WEBINAR – NITROGEN AND CARBON MANAGEMENT


Conservation Agriculture Western Cape and Landbouweekblad invites you to the Jack Human Conservation Agricultural Week.


INFORMATION

Date: Tuesday 4 August 2020, from 09:00.

Place: Online on the platform Crowdcast.

The webinar will be available from Tuesday 4 August at 09:00 until Monday 10 August at 23:00.

Cost: R120.

(R90 for students. Please e-mail [email protected] to arrange these tickets.)

Early bird special: Buy your ticket on/by 25 July and pay only R95.

Bookings: Buy tickets online on Quicket.


Sponsor: Atlantic Fertilisers

Partners: Conservation Agriculture Western Cape; Western Cape Department of Agriculture; Landbouweekblad


CONTENT

(The complete program and information about the speakers will be published here soon.)PRACTICAL SESSIONS

(Recordings will be made on the research farms Langgewens and Tygerhoek.)


·     Regenerative agriculture trials.

·     The effect of residue type and single vs. double disc drills on wheat, barley and canola production.

·     Crop rotation and cover crop research.

·     The effect of plant density and nitrogen levels on powdery mildew (white rust) on wheat.

·     Plant densities and nitrogen application rate for wheat production in the Swartland and Ruêns of the Western Cape.

·     Strategic tillage and conservation agriculture.

PROGRAM
 
LESINGSDAG
 
Verwelkoming – MG Lötter, BLWK-voorsitter (5 minute)
Inleiding – Chris Burgess, Landbouweekblad-redakteur (5 minute)
 
Sessie 1 – Koolstof en stikstof
 
 • Hoekom koop indien jy dit kan kweek? – Neil Ballard, Global Pasture Consultants, Wes-Australië (50 minute)
 
 • Die boer en koolstof – Dr. Elmarie Kotze, Universiteit van die Vrystaat (30 minute)
 
Sessie 2 – Praktiese stikstofbestuur
 
Bespreking – Cobus Bester, CD du Toit, Roelie Steyn en dr. Johann Labuschagne (80 minute)
 
Sessie 3 – Kanola-siektes
 
Inleiding oor sclerotinia – Dr. Sarita Bennett, Curtin-universiteit, Wes-Australië (30 minute)
 
Sessie 4 – Grondbiologie
 
 • Die rol van diverse gronddiere om gesonde en veerkragtige grond te verseker
– Dr. Charlene Janion, Universiteit van Kaapstad (30 minute)
 
 • Die dinamika van geleedpotige organismes binne jaarlikse wisselboustelsels in die Wes-Kaap
– Amandrie Louw, MSc-student, Universiteit van Stellenbosch (30 minute)
 
Sessie 5 – Ekonomie
 
Die finansiële gevolge van bewaringslandbou – Casper Nell, Overberg Agri, Bredasdorp (40 minute)
 
Sessie 6 – Dekgewasse
 
 • Dekgewasse en boorde – Matthew Addison, Hortgro Science en Universiteit van Stellenbosch (20 minute)
 
 • My ervaring van dekgewasbeweiding – Eric Louw, produsent van Moorreesburg (20 minute)
 
PRAKTIESE SESSIES
 
(Opnames word gemaak op die navorsingsplase Langgewens en Tygerhoek.)
 
 • Herlewingslandbouproewe – Lisa Smorenburg en dr. Johann Strauss, Direktoraat Plantwetenskappe, Wes-Kaap (30 minute)
 
 • Die effek van residu-tipe en enkel-skyfplanters teenoor dubbel-skyfplanters op die produksie van koring, gars en kanola – Nicola Kotze, MSc-student, Universiteit van Stellenbosch (20 minute)
 
 • Wisselbou en dekgewasnavorsing – Dr. Johann Strauss en Rens Smit, Direktoraat Plantwetenskappe, Wes-Kaap | Charne Viljoen, Universiteit van Stellenbosch | Jaco Engelbrecht, Nelson Mandela-universiteit (40 minute)
 
 • Die effek van saaidigtheid en stikstofpeile op poeieragtige meeldou (witroes) van koring
– Dr. Gert van Coller, Direktoraat Plantwetenskappe, Wes-Kaap (20 minute)
 
 • Plantdigtheid en die toedieningskaal van stikstof wat betref koringproduksie in die Swartland en die Ruêns in die Wes-Kaap – Karlo van Blerk en dr. Johann Labuschagne, Universiteit van Stellenbosch en Direktoraat Plantwetenskappe, Wes-Kaap (20 minute)
 
 • Strategiese grondbewerking en bewaringslandbou – Flackson Tsuma, Universiteit van Stellenbosch (20 minute)

 
 
PROGRAMME
 
PRESENTATION DAY
 
Welcome – MG Lötter, chairman of CAWC (5 minutes)
Introduction – Chris Burgess, editor of Landbouweekblad (5 minutes)
 
Session 1 – Carbon and nitrogen
 
 • Why buy it if you can grow it? – Neil Ballard, Global Pasture Consultants, Western Australia (50 minutes)
 
 • Carbon and the farmer – Dr Elmarie Kotze, University of the Free State (30 minutes)
 
Session 2 – Practical nitrogen management
 
Discussion – Cobus Bester, CD du Toit, Roelie Steyn and Dr Johann Labuschagne (80 minutes)
 
Session 3 – Canola diseases
 
Introduction on sclerotinia – Dr Sarita Bennett, Curtin University, Western Australia (30 minutes)
 
Session 4 – Soil biology
 
 • The role of soil animal diversity to produce healthy and resilient soil
– Dr Charlene Janion, University of Cape Town (30 minutes)
 
 • Arthropod dynamics within annual crop rotations in the Western Cape
– Amandrie Louw, MSc student, University of Stellenbosch (30 minutes)

Session 5 – Economics
 
The financial implications of conservation agriculture – Casper Nell, Overberg Agri, Bredasdorp (40 minutes)
 
Session 6 – Cover crops
 
 • Cover crops and orchards – Matthew Addison, Hortgro Science and University of Stellenbosch (20 minutes)
 
 • My experience of cover crop grazing – Eric Louw, producer from Moorreesburg (20 minutes)
 
PRACTICAL SESSIONS
 
(Recordings will be made on the research farms Langgewens and Tygerhoek.)
 
 • Regenerative agriculture trials – Lisa Smorenburg and Dr Johann Strauss, Directorate Plant Sciences, Western Cape (30 minutes)
 
 • The effect of residue type and single vs. double disc drills on wheat, barley and canola production research – Nicola Kotze, MSc student, University of Stellenbosch (20 minutes)
 
 • Crop rotation and cover crop – Dr Johann Strauss and Rens Smit, Directorate Plant Sciences, Western Cape | Charne Viljoen, University of Stellenbosch | Jaco Engelbrecht, Nelson Mandela University (40 minutes)
 
 • The effect of plant density and nitrogen levels on powdery mildew (white rust) on wheat
– Dr Gert van Coller, Directorate Plant Sciences, Western Cape (20 minutes)
 
 • Plant densities and nitrogen application rate for wheat production in the Swartland and Ruêns of the Western Cape – Karlo van Blerk and Dr Johann Labuschagne, University of Stellenbosch and Directorate Plant Sciences, Western Cape (20 minutes)
 
 • Strategic tillage and conservation agriculture – Flackson Tsuma, University of Stellenbosch (20 minutes)

 
 
KAARTJIES EN INLIGTING | TICKETS AND INFORMATION
 
https://www.quicket.co.za/events/106063-blwk-jack-human-bewaringslandbouweek-cawc-jack-human-conservation-agriculture-w/?preview=t#/

 

Additional information

Refund policy No refunds

Organiser

How can we help?